Projekt osazení domu na parcele

Řešení pod jednou střechou

Předmětem tohoto projektu je výškové a polohové umístění stavby včetně terénních úprav a její napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v dané lokalitě, tj. na příjezdovou komunikaci a inženýrské sítě (vodovod, splašková a dešťová kanalizace, plynovod, elektřina, teplovod ...)

Projekt osazení domu je nedílnou součástí projektové dokumentace potřebné pro získání stavebního povolení/ohlášení.

Ceník projektu osazení domu na parcele

Osazení domu do terénu a napojení na inženýrské sítě

Objednat projekt osazení domu můžete při objednávce konkrétního domu. Pokud již typový projekt od nás máte a chcete si objednat projekt osazení dodatečně, kontaktujte nás.

Potřebné podklady - zajišťuje investor:

  • mapový podklad - výškopis a polohopis v měřítku 1:200 (1:250) se zakreslením stávajících inženýrských sítí a ochraných pásem v digitální formě vypracovaný oprávněným geodetem
  • výsledky stanovení radonového indexu pozemku
  • schválený územní plán, územní rozhodnutí (bylo-li vydáno), případně zastavovací studie lokality nebo regulační plán
  • výsledky inženýrsko-geologického průzkumu
  • vyjádření a stanoviska vlastníků a správců inženýrských sítí

Termín dodání - od dodání všech potřebných podkladů a odsouhlasení konceptu umístění domu 2 týdny.